Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова президії ЦК профспілки 
№ П-9-6 від 20.11.2012

Додаток 
до постанови президії ЦК профспілки
№ П-9-6 від 20.11.2012

Положення
про Молодіжну раду Професійної спілки працівників державних установ України

1. Загальні положення
1.1. Молодіжна рада Профспілки працівників державних установ України (далі - Рада) є дорадчим і консультативним органом, який об’єднує на добровільних засадах представників Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій Профспілки працівників державних установ України (далі - регіональні організації профспілки) віком до 35 років.
1.2. Рада у своїй діяльності керується Статутом профспілки, рішеннями з’їздів профспілки, пленумів, президії ЦК профспілки, цим положенням і діє відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.
1.4. Рада підзвітна у своїй діяльності президії ЦК профспілки.
1.5. Зміни і доповнення до положення про Раду приймаються на засіданні Ради простою більшістю голосів з наступним затвердженням президією ЦК профспілки.

2. Мета та основні завдання Ради
2.1. Рада створюється з метою впровадження й реалізації молодіжної політики у профспілці.
2.2. Основними завданнями Ради є:
2.2.1. залучення молоді до членства у профспілці;
2.2.2. організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілки;
2.2.3. поширення серед молоді правових знань і навичок стосовно організації захисту своїх прав;
2.2.4. поширення досвіду роботи профспілкових організацій з молоддю, вдосконалення її форм і методів;
2.2.6. практична й методична допомога регіональним організаціям профспілки у роботі з молоддю;
2.2.7. участь у формуванні позитивного іміджу профспілки;
2.2.8. підготовка дієвого кадрового резерву профспілкових лідерів.

3. Основні напрями діяльності Ради
3.1. Основними напрямами діяльності Ради є:
3.1.1. удосконалення молодіжної політики профспілки через взаємодію з її виборними органами;
3.1.2. формування нових чинників мотивації профспілкового членства;
3.1.3. соціально-економічний захист прав та інтересів молоді, розвиток фізичної культури, спорту, відпочинку через співпрацю з державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців;
3.1.4. розвиток відносин з міжнародними молодіжними профспілковими організаціями і об’єднаннями;
3.1.5. інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу профспілки та висвітлення молодіжної політики в профспілці;
3.1.6. підготовка пропозицій до галузевих угод;
3.1.7. організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, «круглих столів» з актуальних для молоді проблем;
3.1.8. участь молодих профактивістів у виборних органах профспілки, підготовка пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників профспілкових організацій різних рівнів;
3.1.9. розробка пропозицій з питань молодіжної політики, підготовка матеріалів на засідання президії, пленуми ЦК профспілки.

4. Порядок формування Ради
4.1. Склад Ради формується з голів молодіжних рад (молодіжних комісій) регіональних організацій профспілки. У випадку відсутності молодіжної ради (молодіжної комісії) відповідна регіональна організація делегує до складу Ради одного представника з числа профспілкових працівників та активістів віком до 35 років з правом дорадчого голосу. 
Склад Ради затверджується на засіданні президії ЦК профспілки.
Ротація членів Ради здійснюється організаціями профспілки, які делегували їх до складу Ради.
4.2. Повноваження члена Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради у випадку:
4.2.1. відкликання організацією, яка його делегувала;
4.2.2. добровільного складання повноважень;
4.2.3. досягнення 35-річного віку;
4.2.4. виходу з профспілкової організації, яка його делегувала;
4.2.5. дискредитації членом Ради її діяльності;
4.2.6. неучасті в засіданнях Ради більше двох разів поспіль без поважних причин.
4.3. У випадках, передбачених пунктами 4.2.5 та 4.2.6, виконавчий комітет Ради розглядає на своєму засіданні можливість порушення перед членською організацією питання щодо відкликання члена Ради та про прийняте рішення інформує членську організацію.
4.4. У разі припинення повноважень члена Ради організація, яку він представляв, протягом одного місяця делегує нового представника до складу Ради.

5. Організація роботи Ради
5.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів Ради. 
Члени президії ЦК профспілки мають право брати участь у засіданнях Ради, її органів з правом дорадчого голосу.
За рішенням виконавчого комітету на засідання Ради можуть запрошуватись представники профспілкових організацій, громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування тощо.
5.2. Рішення про скликання засідання Ради приймає виконавчий комітет Ради, повідомляє про це членів Ради не пізніше як за один місяць. Позачергове засідання Ради може бути скликане на вимогу не менше ніж однієї третини членів Ради.
5.3. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
5.4. Рада працює на підставі річних планів, що складаються на її засіданні та затверджуються на президії ЦК профспілки. Заходи Ради входять до Плану роботи ЦК профспілки.
5.5. З метою розгляду невідкладних питань Рада може приймати рішення за результатами поіменного опитування членів Ради (в телефонному режимі або по електронній пошті) з наступним інформуванням їх протягом десяти днів про прийняті рішення. 
5.6. Рада вносить пропозиції щодо основних питань діяльності профспілки на розгляд президії, пленуму ЦК, з’їзду профспілки.
5.7. Рада може зі свого складу формувати робочі групи, комісії з окремих напрямів своєї діяльності із залученням при потребі науковців і фахівців.
5.8. Організаційно-технічне, документальне і методичне забезпечення роботи Ради здійснює апарат ЦК профспілки.
5.9. Діяльність Ради фінансується в межах відповідної статті бюджету ЦК профспілки на поточний рік.

6. Виконавчі органи Ради
6.1. Роботою Ради керує голова, який обирається зі складу членів Ради. Рішення про обрання голови Ради приймається простою більшістю голосів. Голова Ради обирається на один рік. У разі досягнення головою Ради 35-річного віку, на найближчому засіданні Ради він складає свої повноваження. Новий голова Ради має бути обраним на цьому ж засіданні.
6.2. За пропозицією голови Рада обирає зі свого складу заступника (заступників) голови Ради, визначає їх функціональні обов’язки та повноваження. Строк повноважень заступника (заступників) голови Ради закінчується одночасно із закінченням повноважень голови Ради.
6.3. Голова Ради (а в разі його відсутності – заступник голови Ради за дорученням голови або виконавчого комітету):
- несе відповідальність за діяльність Ради;
- контролює підготовку засідань Ради і головує на них;
- представляє Раду у виборних органах профспілки;
- здійснює інші представницькі функції, тобто представляє Раду в інших профспілкових і громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної влади й місцевого самоврядування, міжнародних організаціях тощо.
6.4. Питання щодо дострокового переобрання голови Ради, заступника (заступників) голови, виконавчого комітету у зв’язку з невиконанням поставлених перед ними завдань може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менше ніж однієї третини членів Ради.
6.5. Для ведення поточної роботи Рада обирає зі свого складу виконавчий комітет. 
Виконавчий комітет складається не менше ніж з п’яти членів Ради. До складу виконавчого комітету входять голова Ради та його заступник (заступники) за посадою. Рішення щодо персонального складу виконавчого комітету Рада приймає простою більшістю голосів.
6.6. Виконавчий комітет:
6.6.1. готує річні плани роботи Ради та контролює виконання рішень Ради;
6.6.2. організовує та контролює виконання рішень профспілки з питань молодіжної політики;
6.6.3. реалізує та контролює виконання рішень Ради щодо роботи з молоддю;
6.6.4. взаємодіє з молодіжними радами (комісіями) організацій профспілки;
6.6.5. вносить пропозиції на розгляд президії ЦК профспілки щодо змін і доповнень до цього положення;
6.6.6. проводить іншу поточну роботу між засіданнями Ради;
6.6.7. звітує про свою діяльність перед членами Ради один раз на рік.
6.7. Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на три місяці.
6.8. Витрати на виконання повноважень члена виконавчого комітету несе організація, яку він представляє у Раді.
6.9. Головою виконавчого комітету є голова Ради за посадою.
6.10. Рішення про скликання засідання виконавчого комітету приймає голова Ради, про що членів виконавчого комітету сповіщають за 15 днів до дати засідання.

7. Прикінцеві положення
Це положення набирає чинності з моменту затвердження його президією ЦК профспілки.